ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ГИМ - ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА
Адреса: Дрезденска 52
Град: Скопје
Општина: Карпош
Телефон: +389(0)2 3066 816; 3066 833
Факс: +389(0)2 3066 828
Веб адреса: www.gim.com.mk
Директор: Михо Јаневски
Дејност: Техничко испитување и анализа
Код: 71.2
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Мешовита
Големина: Средна