ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ
Адреса: Борис Трајковки, 94
Град: Скопје
Општина: Кисела Вода
Телефон: +389(0)2 2786 101
Факс: +389(0)2 2782 531; 2782 542
Веб адреса: www.usje.com.mk
Директор: Борис Хрисафов
Дејност: Производство на цемент
Код: 23.51
Дејност NACE: Експлоатација на минерални соровини - лепорец, Производство на цемент, свеж бетон
Капитал: Домашен
Сопственост: Мешовита
Големина: Голема