ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: СКОПСКИ ПАЗАР
Адреса: ул. Ѓорче Петров бр. 7
Град: Скопје
Општина: Ѓорче Петров
Телефон: ++389 (0) 2 2404 300; 2404 209
Факс: ++389 (0 ) 2 2404 313
Веб адреса: www.skopskipazar.com.mk
Директор: Сашо Давитковски
Дејност: Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Код: 47.11
Дејност NACE: -продажбата на алкохолни пијалоци ја врши преку 15 продажни објекти -поседува лиценца за продажба на алкохолни пијалоци
Капитал: Домашен
Сопственост: Мешовита
Големина: Средна