ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: БРИЛИЈАНТ
Адреса: Брегалничка 58
Град: Штип
Општина: Штип
Телефон: +389(0) 32 391 319
Факс: +389(0)32 397 420
Веб адреса: www.brilliant.com.mk
Директор: Сашо Наумовски
Дејност: Производство на масла и масти
Код: 10.41
Дејност NACE: производство на масло за јадење
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Голема

Име на компанија: БРИЛИЈАНТ
Адреса: Брегалничка 58
Град: Штип
Општина: Штип
Телефон: +389(0) 32 391 319
Факс: +389(0)32 397 420
Веб адреса: www.brilliant.com.mk
Директор: Сашо Наумовски
Дејност: Производство на масла и масти
Код: 10.41
Дејност NACE: производство на масло за јадење
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Голема