ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: АЛБАТРОС
Адреса: Железничка бб
Град: Штип
Општина: Штип
Телефон: +389(0)32 381 717; (0)70 210 206
Факс: +389(0)32 386 717
Веб адреса: www.mk-albatros.com.mk
Директор: Сашко Миладинов
Дејност: Производство на друга горна облека
Код: 14.13
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Средна