ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ПАЛТЕКС
Адреса: Булевар Македонија бб
Град: Делчево
Општина: Делчево
Телефон: +389(0)33 414 050
Факс: +389(0)33 414 050
Веб адреса: www.paltex.mk
Директор: Слободан Дамјанов
Дејност: Производство на друга горна облека
Код: 14.13
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Голема