1033 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА
Адреса: Цане Кузманоски 1
Град: Прилеп
Општина: Прилеп
Телефон: +389 48 421 450; 435 211
Факс: +389 48 434 843
Веб адреса: www.prilepskapivarnica.com.mk
Директор: Сашко Самарџиоски
Дејност: Производство на пиво
Код: 11.05
Дејност NACE: Производство на пи и сокови
Капитал: Домашен
Сопственост: Мешовита
Големина: Средна