ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ
Адреса: Крушевски пат бб
Град: Прилеп
Општина: Прилеп
Телефон: +389(0)48 418 940
Факс: +389(0)48 418 998
Веб адреса: www.mermeren.com
Директор: Периклис Николау
Дејност: Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци
Код: 08.11
Дејност NACE: Експлоатација и преработка на мермер
Капитал: Мешовит
Сопственост: Приватна
Големина: Голема