1030 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
Адреса: ул.Орце Николов бр.54
Град: Скопје
Општина: Скопје
Телефон: +389 2 3167 600
Факс: +389 46254130
Веб адреса: www.ob.com.mk
Директор: Бранка Павловиќ
Дејност: Друго монетарно посредување
Код: 64.19
Дејност NACE: Банки
Капитал: Мешовит
Сопственост: Приватна
Големина: Средна