ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: БУЧЕН КОЗЈАК
Адреса: Козјачка 11
Град: Куманово
Општина: Куманово
Телефон: +389(0)31 475 230
Факс: +389(0)31 475 233
Веб адреса: www.bucenkozjak.mk
Директор: Анита Спасовска
Дејност: Преработка на млеко и производство на сирења
Код: 10.51
Дејност NACE:
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала