ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: СИЛЕКС РИК
Адреса: Гоце Делчев 70
Град: Кратово
Општина: Кратово
Телефон: +389(0)31 481 481
Факс: +389(0)31 481 701
Веб адреса:
Директор: Добре Иванов
Дејност: Останато рударство и вадење на камен, неспомнато на друго место
Код: 08.99
Дејност NACE: -
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Голема