ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Податоци за компанија-членка
   
Име на компанија: ПЕРПАРИМИ
Адреса: 11-ти Септември бр.76 дп-12 с.
Град: Кичево
Општина: Кичево
Телефон: +389(0)45 223 195
Факс: +389(0)45 223 195
Веб адреса:
Директор: Касум Реџепи
Дејност: Поставување на подни и ѕидни облоги
Код: 43.33
Дејност NACE:
Капитал: Домашен
Сопственост: Приватна
Големина: Мала