ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Групации при Комората
   
Групација на приватни здравствени установи

Во Стопанската комора на Македонија се конституираше
Групација на приватните здравствени установи


Повеќе од 20 стопански субјекти, репрезенти во фармацевтската и здравствената дејност во Република Македонија на 30.03.2011 година ја конституираа Асоцијацијата за здравство при Стопанската комора на Македонија.Основачи на асоцијацијата се претставници на: производителите на фармацевтски производи, најголемите дистрибутивни ланци на лекови – веледрогериите, претставници на трговија со лекови на мало, производители на хербални лекови, застапен е сегментот на дијагностика и лаборатории и приватните здравствени установи.

*************

Со цел ефикасно остварување на специфичните интереси на приватните здравствени установи во  вршењето на дејноста, во рамки на Асоцијацијата за здравство, на 22.09.2011 година, по иницијатива на приватните здравствени установи: Специјална болница за хируршки болести, Филип Втори – Скопје, Прва приватна општа болница РЕ-МЕДИКА Скопје, Клиничка болница Систина-Скопје, Неуромедика-Скопје и Европска очна болница-Скопје се формираше Групација на приватни здравствени установи.

Здружувањето во Групацијата е слободно и на доброволна основа. Притоа, Групацијата е отворена за членство за сите заинтересирани субјекти кои имаат интерес да членуваат во неа.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ГРУПАЦИЈАТА:

I. Групацијата има за цел да ги артикулира и координира потребите на приватните здравствени установи, во функција на остварување на што подобра заштита на пациентите и нивните права.

II. Групацијата ќе биде партнер на Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, како и на другите носители на здравствената политика, со цел активно вклучување, како заинтересирана страна, во подготовката на правната регулатива поврзана со здравствената дејност, како и други активности кои се во насока на подобрување на реалните состојби во здравствениот сектор.

III. Групацијата организирано ќе учествува во подобрување на квалитетот на здравствените услуги и ќе биде актвен чинител во обезбедување поголема достапност на своите квалитетни услуги до пациентите.

* * *

Анализирајќи ги проблемите од економско-правен аспект со кои се соочуваат приватните здравствени установи во Република Македонија, од една страна,  и знаењето, потенцијалите и огромната волја за натамошен напредок на оваа дејност и во рамките на приватниот сектор, од друга страна, за разрешување на клучните прашања што се претпоставка за успешно функционирање на овој сектор, неопходен е континуиран дијалог, постојана консултација со сите заинтересирани страни за сите правни и економски прашања поврзани со овој сектор и непосредна и постојана подготвеност на државата да ги земе предвид мислењата, забелешките и предлозите на приватниот сектор во областа на здравството.  Токму поради овие причини, приватните здравствени установи во иднина ќе дејствуваат координирани и организирани во рамки на Групацијата на приватните здравствени установи при Стопанската комора на Македонија.

За в.д.Претседател на Групацијата е избран д-р Андреја Арсовски од Првата приватна општа болница РЕ-МЕДИКА Скопје. Групацијата е отворена за членство на сите приватни здравствени установи во РМ.

 

 

 
 Податоци за дејноста

Повеќе од 20 стопански субјекти, репрезенти во фармацевтската и здравствената дејност во Република Македонија на 30.03.2011 година ја конституираа Асоцијацијата за здравство при Стопанската комора на Македонија.Основачи на асоцијацијата се претставници на: производителите на фармацевтски производи, најголемите дистрибутивни ланци на лекови – веледрогериите, претставници на трговија со лекови на мало, производители на хербални лекови, застапен е сегментот на дијагностика и лаборатории и приватните здравствени установи.

 

 

 
 

Контакт лице: Зорица Мешкова
Телефон: ++ 389 2 3244019
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: zorica@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје