Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи

   

Со одлука на Здружението на банкарство од 09.06.2009 година е формирана Комисија за спречување на перење пари и усогласување со прописите (АМL & Compliance Committee)

Основна задача на оваа Комисија е следење на примената на прописите и супервизорските стандарди од областа на банкарското работење и спречување на перење пари и финансирање на тероризмот, во правец на подобрување на целокупното работење на банките и штедилниците во РМ. Комисијата соработува со надлежни институции во РМ од областа на банкарското работење, спречување на перење пари и финансирање на тероризмот, заштита на лични податоци итн. (како што се НБРМ, Управата за спречувањена перење пари, Дирекција за заштита на лични податоци, Министерства итн). Комисијата соработува и со останатите Комисии во рамките на Здружението на банкарство согласно потребите. Комисијата донесува заклучоци, препораки, изготвува предлог-измени на законски и подзаконски акти, дава иницијативи за подобрување на целокупното работење на банките и штедилниците и сето тоа го доставува до Здружението на банкарство.

Претседател на Комисија за спречување перење пари и усогласеност со прописи  е Маја Андреевска Блажевска од СТОПАНСКА БАНКА АД Скопје. 

 

 Податоци за дејноста

Со одлука на Здружението на банкарство од 09.06.2009 година е формирана Комисија за спречување на перење пари и усогласување со прописите (АМL & Compliance Committee)

Основна задача на оваа Комисија е следење на примената на прописите и супервизорските стандарди од областа на банкарското работење и спречувањето на перењето пари и финансирањето на тероризмот, во правец на подобрување на целокупното работење на банките и штедилниците во РМ. Комисијата соработува со надлежни институции во РМ од областа на банкарското работење, спречување на перење пари и финансирање на тероризмот, заштита на лични податоци итн. (како што се НБРМ, Управата за спречувањена перење пари, Дирекција за заштита на лични податоци, Министерства итн). Комисијата соработува и со останатите Комисии во рамките на Здружението на банкарство согласно потребите. Комисијата донесува заклучоци, препораки, изготвува предлог-измени на законски и подзаконски акти, дава иницијативи за подобрување на целокупното работење на банките и штедилниците и сето тоа го доставува до Здружението на банкарство.

 

 

Контакт лице: Зоран јовановски
Телефон: ++ 389 2 3244044, M. 076 482 378
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: zoran.jovanovski@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје