1030 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија