1036 д. 100 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ
Еден регион - Една економија