22.11.2018 (Семинар)
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА, ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА, ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА

22.11.2018 (Инфо сесија)
Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва: старт-ап и спин- оф

23.11.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема: МЕНАЏИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ - СТРАТЕГИЈА И ДЕФИНИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПРЕКУ ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ -

23.11.2018 (Семинар)
ПРОЦЕС И ЧЕКОРИ ВО ЕТИЧКОТО ХАКИРАЊЕ

27.11.2018 (Бизнис средби)
Бизнис средби и форум со компании од агро секторот од Бугарија, во Струмица, Македонија, на 27 и 28 ноември 2018 година

27.11.2018 (Семинар)
МЕНИЦА И МЕНИЧНИ ДЕЈСТВИЈА СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТ

28.11.2018 (Советување)
ОПЕРАТИВНА ЕФИКАСНОСТ ВО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА, АПСТЕНТИЗАМ И НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД ОТСУСТВО ОД РАБОТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ СОГЛАСНО ЗАКОНСКИТЕ ОДРЕДБИ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

29.11.2018 (Семинар)
Е-МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ – СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

30.11.2018 (Форум)
БИЗНИС ФОРУМ И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ МЕЃУ МАКЕДОНСКИ И ГРЧКИ КОМПАНИИ- 30.11.2018 , АТИНА Р.ГРЦИЈА

30.11.2018 (Семинар)
ОДГОВОРНОСТ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА И ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАВЕЦ ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ОД ПОВРЕДА ПРИ РАБОТА

06.12.2018 (Конференција)
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА СУПЕРВИЗИЈА ВО ЕУ 2018- 6.7.12.2018 БРИСЕЛ

11.12.2018 (Семинар)
Еднодневна специјалистичка обука на тема: DMFEA Design Failure Mode and Effect Analysis АНАЛИЗА НА РИЗИКОТ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ГРЕШКИТЕ НАПРАВЕНИ ВО ПРОЦЕСОТ И ВО ПРОИЗВОДОТ

14.12.2018 (Семинар)
ОСНОВИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА СТАНДАРДОТ ISO 31000:2018

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

03.11.2015


Актуелно  

ЕФИКАСНАТА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА од интерес и за членките на Здружението на трговијата и за извршителите


Здружението на трговијата одржа состанок со претставници од Комората на извршителите на Република Македонија, со цел разгледување на спорните прашања поврзани со примената на Законот за извршување, а во функција на ефикасна наплата на побарувањата на доверителите.

На средбата се разгледаа проблемите поврзани со неможноста за спроведување на повеќе извршни дејствија во исто време заради наплата на побарувањата (блокада на сметка и попис на имотот на должникот) заради ограничувањата во законот, со што постапката се одолговлекува и се оневозможува брза и ефикасна наплата; можноста за воспоставување  регистар на побарувања за кои е поведена постапка за извршување, од кој ќе може да се воочат и проблематичните случаи каде што постојат застои во постапките за извршување, со цел да се идентификуваат причините за застојот; ограничуваањата на извршителите за постапување во случаите кога седиштата на деловните субјекти се наоѓаат во нивни приватни живеалишта, станови и слично; одолговлекувањето на постапките во случаите кога за секое извршно дејствие се користи правото на приговор и жалба и разгледување на можноста за соодветно законско решение што ќе овозможи побрза постапка; проблемите поврзани со постапката за извршување во случај на отворање стечајна постапка, како и административните трошоци за спроведување на извршните дејствија и можноста за нивно намалување преку можноста за електронско поврзување на сите институции заради поефтина постапка на извршување, вклучувајќи ги и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Агенцијата за вработување, Централниот депозитар за хартии од вредност и други надлежни институции.

Врз основа на дискусијата, произлезе и потребата за подлабинско спроведување на истражување меѓу членките на Здружението на трговијата, но и членките на Комората од другите дејности, кои имаат практични проблеми во врска со спроведувањето на определени одредби од Законот за извршување.

Стопанската комора на Македонија и Комората на извршителите на РМ ќе формираат работна група која ќе ги идентификува и аргументира проблемите со кои се соочуваат засегнатите страни во постапката за извршување, со цел истите да бидат предмет на натамошни измени и дополнувања на соодетните законски прописи со кои истите се регулирани, а во функција на ефикасна постапка за извршување, која ќе овозможи брза наплата на побарувањата кои не можеле да се наплатат по доброволен пат, а за кои постои соодветен законски основ.

М-р Елена Милевска Штрбевска 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права