23.01.2018 (Семинар)
РОКОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС, ОТКАЗНИ РОКОВИ, ОСНОВИ ЗА ЗАКОНСКИ ПРЕКИН НА РАБОТНИОТ ОДНОС, НЕОСНОВАНИ ПРИЧИНИ ЗА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС

24.01.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби „Facade 2018 Match Event“, Ротердам, Холандија

25.01.2018 (Семинар)
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАЦИСКИОТ (КОМПАНИСКИОТ) РИЗИК И ОРГАНИЗИРАЊЕ / ВОСПОСТАВУВАЊЕ АРХИТЕКТУРА НЕОПХОДНА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ

26.01.2018 (Советување)
Советување на тема:ЈАВНИ НАБАВКИ, ПРЕДЛОЗИ, НОВИНИ И ИДНИ ИЗМЕНИ (e-жалба, е-архива, е-маркет и е-каталози)

30.01.2018 (Семинар)
ВОВЕДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО КОНТРОЛНИТЕ ПРИСТАПИ НА ИТ-СИСТЕМИТЕ

30.01.2018 (Презентација)
БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕМА:ПРОЕКТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ ПО МОДЕЛОТ НА „ESCO“-30.01.2018

31.01.2018 (Бизнис средби)
БИЗНИС-СРЕДБИ „ЕУ-СРБИЈА 2018"

01.02.2018 (Тренинг обука)
ИНТЕРНИ ПРОВЕРУВАЧИ (АУДИТОРИ) НА ИНТЕГРИРАНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18000:2007

09.02.2018 (Семинар)
CONTENT MARKETING – КАКО ДА ГО ДОБИЕТЕ НАЈДОБРОТО ОД ДИГИТАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА?

14.02.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:АНАЛИЗА НА РЕГРЕСНИТЕ ПОБАРУВАЊА-ЗАКОНСКИТЕ РЕШЕНИЈА НАСПРОТИ СУДСКАТА ПРАКСА

06.03.2018 (Бизнис средби)
Меѓународни деловни средби на Саемот „EcoBuild“ - Лондон, Велика Британија

Соопштенија, вести, актуелности - Приказ на содржина

28.04.2015


Актуелно  

Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите расправаше по извештајот за петгодишниот период на работење - ПОСЕБНО ВНИМАНИЕ СЕ ПОСВЕТУВАШЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО


       Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите на седницата одржана на 28.4.2015 година, го разгледуваше извештај за петгодишниот период на работење, при што беше истакнато дека  активностите се одвиваа на седници на Здружението, седници на групациите, како и на голем број работни состаноци и средби, кои беа во согласност со програмите за работа на Стопанската коморана Македонија и на Здружението, како и актуелните проблеми со кои се соочуваа компаниите во тековното работење. На седниците најчесто се расправаше, во присуство и на претставници од ресорните министерства или други институции надлежни за темата за која е свикана седницата.

      

       Во излагањето од страна на Марија Петроска беше истакнато дека посебно внимание се посветуваше на законската регулатива од областа на градежништвото, посебно за Законот за градење, кој за жал претрпуваше премногу измени, па во некои периоди дури не можеа да се следат и да се даваат  мислења и предлози. Но, на одделни законски решенија, мислењата и предлозите беа прифаќани и вградувани во конечните текстови на законите и слично.

      На седници на Здружението и на групациите е расправано и за проблемите со кои се соочуваат фирмите во тековното работење, поаѓајќи од самиот начин на аплицирање на тендери со електронско наддавање и нудење на ниски цени, ненаплатените побарувања за извршените услуги, увозот на градежни материјали кој влијае во намалување на домашното производство, посебно изразено кај туларската индустрија и друго.

       

 

      Никола Велковски, претседател на Здружението, ги информираше присутните дека на 7 април 2015 година, во Стопанската комора на Македонија е потпишана Спогодба за соработка, од страна на коморите од поранешните Ју-републики, при што има предлог да се креира линк на кој ќе бидат внесени капацитетите на фирмите кои се заинтересирани за заеднички настап во домицилните земји, но и во трети земји. Овој проект е во фаза на разработка, при што се очекува мислење од експерти за информатичка технологија од другите комори.

      На седницата беа избрани и 19 членови на Управниот одбор на Здружението. За претседател на Здружението беше избран Андреа Серафимовски од ДГ „Гранит“ АД - Скопје и двајца потпретседатели и тоа:  Шеху Исак, „Кнауф Радика“ - Дебар и Стојанче Стојанов, „БИМ“ - Свети Николе.  

                                                                                                    Марија Петроска

  

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права