Семинар / 23.09.2019


Регистрација на посетители:

ПОЧЕТНО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ТАБЕЛАРНО ПРЕСМЕТУВАЊЕ (EXCEL 2016)

Стопанска комора на Македонија


Вашата e-mail адреса  


Ваше име и презиме:   


Име на компанијата (само за правни лица):   


Дополнителни информации: