ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Нови прописи
   


-19.08.2019
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОР СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ОБЈЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА И МАНИПУЛАЦИЈА СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОБЈЕКТИ И ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ
Донесен подзаконски акт на Законот за безбедност на храната за животни, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 169 од 14 август 2019 година: Врз основа на член 27 став (14) од Законот за безбедност на храната за животни ...

19.08.2019
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ, ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Донесен подзаконски акт на Законот за безбедност на храната, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 169 од 14 август 2019 година: Врз основа на член 13 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Реп ...

21.08.2019
Донесени подзаконски акти на Законот за супервизија на осигурување, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 170 од 16 август 2019 година
Донесени подзаконски акти на Законот за супервизија на осигурување, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 170 од 16 август 2019 година:Врз основа на член 158-s точка 1), член 74 точки 1, 2, 3, 5 и 9, а во врска со чл. ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје