20.04.2018 (Семинар)
Подобрување на репутацијата и имиџот на компанијата преку брзо и ефикасно решавање на жалби, поплаки и неусогласен производ, системски решенија, вештини и решавање на конфликтни ситуации интерно во компанијата и према купувачите

20.04.2018 (Конференција)
Конференција на тема: „Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“ - Можности и предизвици-

23.04.2018 (Семинар)
ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЗОР НА ДОКУМЕНТИРАН СИСТЕМ НА ИНФОРМАЦИИ ВО КОМПАНИЈАТА И ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

23.04.2018 (Работилница)
ВОВЕД ВО РЕЛАЦИОНИ БАЗИ НА ПОДАТОЦИ

24.04.2018 (Советување)
Вработување согласно одредбите на Законот за работните односи, разлики помеѓу вработувањето на кандидатите според Законот за работните односи и Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници

24.04.2018 (Семинар)
МЕНАЏИРАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ (TIME MANAGEMENT)

26.04.2018 (Инфо сесија)
Инфо сесија на тема: Развојни насоки на програмите за советодавни услуги во земјоделието за подобрување на локалната економија

26.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар: Измени во подзаконската регулатива во областа на противпожарната заштита

27.04.2018 (Семинар)
ЕФИКАСНИ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ СО ФОКУС НА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

30.04.2018 (Семинар)
ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И ШПЕДИЦИЈА, ПРАВА И ОБВРСКИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА ПРАКСА И ВИДОВИ ДОКАЗИ

30.04.2018 (Семинар)
Еднодневен семинар на тема:БАРАЊА НА СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА, СПОРЕД БАРАЊАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ISO 50001:2011 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM (ENMS)

08.05.2018 (Бизнис средби)
Конференција и меѓународни деловни средби „FUTURE OF BUILDING“ 8-9 мај 2018 година, Виена, Австрија

29.05.2018 (Семинар)
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВOТО ЗА БЕЗБЕДНА И ЗДРАВА РАБОТНА СРЕДИНА (Законска регулатива на БЗР во Р.Македонија)

30.05.2018 (Форум)
Бизнис форум: Франција – Балкан 2018-30.05-01.06.2018, Белград

Бизнис-настани

26.03.2018 - 26.03.2018


Семинар Стопанска комора на Македонија, сала 3, 3-ти кат,  Македонија

Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација


Еднодневна обука на тема:
Заштита на правото на сопственост, стекнување право
на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација

28.3.2018 година (среда)
10:00-15:30 часот
Стопанска комора на Македонија, сала 3 на 3-ти кат

Стопанската комора на Македонија на 28 март 2018 година, Ве поканува на еднодневна обука на тема: „Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација“.


ПРОГРАМА:

-
Заштита на правото на сопственост согласно Закон за сопственост и други стварни права (сопственичка тужба за поврат на стварта, тужба на претпоставениот сопственик, тужба поради вознемирување на сопственоста, тужба за заштита на сопственоста, односно заедничката сопственост, деклараторна и излачна тужба);
- Судска заштита согласно Законот за катастар на недвижности;
- Стекнување на правото на сопственост;
- Стварни права на странски физички и правни лица;
- Закон за експропријација;
- Определување надоместок за експроприрана недвижност.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА?

Обуката на тема: „Заштита на правото на сопственост, стекнување право на сопственост, стварни права на странски физички и правни лица и постапка за експропријација“ е наменета за правници, менаџери, раководители и останати одговорни лица во правните сектори на правните лица, како и лица од останатите сектори, особено во делот на сите правни лица кои се занимаат со правни прашања и проблеми поврзани со заштита на нивната сопственост, споровите во врска со сопственичките стварни права, стварните права на странските физички и правни лица, како и особено постапката за експропријација согласно Законот за експропријација и определувањето на надоместокот за експроприраната недвижност согласно Законот за вонпарнична постапка.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАБОТА

Оваа обука се базира на отворена дискусија во рамките на темата, каде активно    учество ќе земат и учесниците и предавачите.
Покрај погоренаведеното, на обуката ќе биде даден одговор на прашањата кои ќе бидат поставени од учесниците, а кои се однесуваат на оваа област.

ПРИДОБИВКИ ОД ОБУКАТА

Запознавањето на законите одредби од заштита на сопственоста, како неприкосновена уставна категорија, постапката за експропријација и во таа смисла преземање на законските можности за остварувањето на правата на правните лица како пред надлежниот управен орган, така и пред надлежните судови во Р. Македонија.
Како придобивки од оваа обука се следните:
• зголемена ефикасност во решавањето на сите правни прашања и дилеми 
  поврзани со сопственоста;
• економичност во функционирањето на правните лица во врска со 
  остварувањето на заштита на нивните стварни права;
•  зголемен квалитет на знаење за законските можности во остарувањето на 
   правата поврзани со постапката за експропријација и вонпарничната постапка 
   поврзана со определувањето на праведен надоместок за експроприраната 
   недвижност;
• создавање на подговтвеност за справување со ризиците поврзани со 
  сопственичките спорови. 

ПРЕДАВАЧ:
-м-р Биљана Ристеска Тутуновска, адвокат со искуство во сите области од правото, а особена експертиза во делот на деловното и стопанското право, работните односи, имотно-правните и трговските спорови пред сите надлежни органи во Р.Македонија. М-р Тутуновска има магистирано на тема од областа на договорното право и има посетувано обуки од различен карактер во делот на правните прашања поврзани со нејзината работа. Искуството во решавањето на правните проблеми на клиентите, како физички, така и правни лица, пред сите приватни лица со јавни овластувања, државни органи и судовите на целата територија на Р. Македонија ја прават квалитетен и добар познавач на правото и изнаоѓање на правни решенија кои се клучни за деловното работење на компаниите. Еден период истата беше и колумнист во списанието „HR“, за човекови ресури, каде главните теми на текстовите беа токму работните односи и едукација на сите сектори во правните субјекти за законските норми во овој дел.

За сите учесници на обуката ќе биде обезбедено:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Краен рок за пријавување: 22 март 2018 година.


Агенда на настанот
Пријавен лист
Останати документи
Аплицирај електронски / on-line


Контакт: Анита Митревска
Тел: ++ 389 2 3244057
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: anita@mchamber.mk

Контакт: Елизабета Андриевска-Ефтимова
Тел: ++ 389 2 3244074
Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: beti@mchamber.mk


 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права