ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Нови прописи
   


-09.07.2019
Предлог – закон за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста
Предлог – законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста создава нормативни претпоставки и основи за нов пристап во уредувањето на прашањата на јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста во с ...

10.07.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со членот 1 од Предлог – законот се предлага да се брише членот 99 како основ за утврдување на мерки за доделување на државна помош согласно годишните програми за финансиска поддршка во земјоделството.Со членот 2 се пред ...

15.07.2019
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ
Во Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите, ставот 2 се менува и гласи: „Референтни земји во смисла на методологијата се Република Словенија, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Србија ...

15.07.2019
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА („Службен весник на РСМ бр.142 од 12.07.2019“)
Врз основа на член 37 став (4) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на РМ“ бр.83/18 и „Службен весник на РМ“ бр.98/19 и 124/19), министерот за економија донесе Правилник за формата и содржинат ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје