ЕДЕН РЕГИОН
ЕДНА ЕКОНОМИЈА
Нови прописи
   


-12.08.2019
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Измена на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско ...

12.08.2019
ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТКА НА УЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ ВО БРУТО ФИНАЛНА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА
Донесен подзаконски акт на Законот за енергетика („Службен весник на РСМ“ бр. 167 од 12 август 2019 година): Врз основа на член 173 став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и ...

15.08.2019
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ
Донесени подзаконски акти на Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на РСМ“ бр. 167 од 12 август 2019 година): Врз основа на член 26 став 10 и член 28 став 7 од Законот за тутун, про ...

15.08.2019
РЕШЕНИЕ ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ТРАНЗИТИРААТ НИЗ РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Донесен подзаконски акт врз основа на Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на РСМ“ бр. 167 од 12 август 2019 година): Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарн ...

19.08.2019
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОР СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ОБЈЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА И МАНИПУЛАЦИЈА СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОБЈЕКТИ И ОПЕРАТОРИ СО ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ
Донесен подзаконски акт на Законот за безбедност на храната за животни, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 169 од 14 август 2019 година: Врз основа на член 27 став (14) од Законот за безбедност на храната за животни ...

19.08.2019
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ, ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Донесен подзаконски акт на Законот за безбедност на храната, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 169 од 14 август 2019 година: Врз основа на член 13 став (6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Реп ...


Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје