19.02.2019 (Тренинг обука)
ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

21.02.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

22.02.2019 (Семинар)
Еднодневен семинар: СИСТЕМАТИЗИРАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА - ЕФИКАСНА КОМУНИКАЦИЈА ВНАТРЕ ВО КОМПАНИЈАТА И МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ -

25.02.2019 (Работилница)
Правна заштита на правните субјекти преку правилно утврдување и уредно исполнување на договорните обврски во домашниот и во надворешниот промет

26.02.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВОТО

26.02.2019 (Семинар)
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕРГОНОМИЈАТА И НЕЈЗИНАТА УЛОГА ВО БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ

27.02.2019 (Тренинг обука)
ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА УСПЕШНОСТ ПРЕКУ ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКАТА КОМУНИКАЦИЈА

28.02.2019 (Семинар)
ЗАТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА - ИСПОЛНУВАЊЕ, КОМПЕНЗАЦИЈА, ОТПУШТАЊЕ ДОЛГ, НОВАЦИЈА, ЗАСТАРЕНОСТ, ЦЕСИЈА, ЗАСМЕТУВАЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕ, ДОГОВОР ЗА ФАКТОРИНГ

03.03.2019 (Советување)
ГРАДЕЊЕ СИЛНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ТИМОВИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРЕДИЗВИЦИ НА РАБОТНОТО МЕСТО

12.03.2019 (Семинар)
НОВ ЗАКОН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - НОВИ ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

15.03.2019 (Академија)
АКАДЕМИЈА ЗА ПРОДАЖНИ ВЕШТИНИ -SALES ACADEMY-

21.03.2019 (Семинар)
УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊЕ, КРИТИЧКИ ТОЧКИ И „CASE STUDY“

01.04.2019 (Бизнис средби)
БИЗНИС СРЕДБИ ВО ХАНОВЕР, СР ГЕРМАНИЈА, ОД 1 ДО 4 АПРИЛ 2019 ГОДИНА

11.04.2019 (Бизнис средби)
Mеѓународни деловни средби за стартап, мали и средни компании од Источна Европа во Диселдорф, Германија

Архива (2005 - 2010)

Одлуки донесени на седниците на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија (2005-2010)

I. седница на Управниот одбор
05.04.2005 година
             - Одлука за воведување систем за квалитет во Стопанската комора на Македонија согласно Меѓународниот стандард ИСО 9001:2000
             - Одлука за овластување на член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија за претставување на Комората

II. седница на Управниот одбор
21.04.2005 година
             - Одлука за формирање на Македонска енергетска асоцијација
             - Одлука за основање друштво со ограничена одговорност основано од едно лице: Агенција за деловно-стручни услуги
             - Одлука за формирање Фонд за поддршка на научно-истражувачки проекти

III. седница на Управниот одбор
24.05.2005 година
             - Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Фонд за поддршка на научно-истражувачки проекти

IV. седница на Управниот одбор
09.06.2005 година
             - Правилник за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија
             - Одлука за именување на генерален секретар на Стопанската комора на Македонија

V. седница на Управниот одбор
19.09.2005 година
             - Одлука за формирање Клуб на фирми за соработка со земјите од Блискиот Исток и од Магреб
             - Правилник за организацијата и задачите на Клубот на фирми за соработка со земјите од Блискиот Исток и Магреб
             - Одлука за формирање на Работна група за новиот начин на финансирање на Стопанската комора на Македонија

VI. седница на Управниот одбор
13.12.2005 година
             - Одлука за прогласување почесни членови-амбасадори на Стопанската комора на Македонија
             - Одлука за изменување на Одлуката за формирање Фонд за поддршка на научно-истражувачки проекти (нов назив: Фонд за развојно-истражувачки и иновациски проекти)
             - Одлука за промена на името на ЕАН Македонија во ГС1 Македонија

VII. седница на Управниот одбор
07.02.2006 година

VIII. седница на Управниот одбор
13.04.2006 година
             - Одлука за спроведување јавна распава по Насоките за натамошното организационо и фнкционално прилагодување на Стопанската комора на Македонија за оперативно и ефикасно вршење на нејзините задачи и функции

IX. седница на Управниот одбор
27.06.2006 година

X. седница на Управниот одбор
19.09.2006 година
             - Одлука за именување членови на Одборот за награди и признанија на Стопанската комора на Македонија
             - Одлука за именување членови на Одборот за организирање на прославата по повод одбележувањето "85 години-коморско организирање"

XI. седница на Управниот одбор
15.12.2006 година
             - Ефектите од либерализацијата на надворешно-трговската размена врз македонското стопанство со предлог-мерки
             - Програмски насоки на Стопанската комора на Македонија за делување во 2007 година
             - Одлука за утврдување на Листата на арбитри на Постојаниот избран суд (Арбитража) при Стопанската комора на Македонија
             - Правилник за видот на документите и податоците кои се сметаат за деловна тајна

XII седница на Управниот одбор
15.03.2007 година
              - Одлука за избор на експерти за регулаторната гилотина
              - Одлука за формирање Македонски клуб на извозници
              - Одлука за формирање Работна група за средствата за регионалните комори
              - Предлог Одлука за изменување и дополување на Статутот на Стопанската комора на Македонија
              - Предлог Одлука за спроведување јавна расправа за потпретседатели на Комората

XVI седница на Управен одбор
06.12.2007 година
              - Предлог-мерки на Стопанската комора на Македонија за подобрување на бизнис-климата во РМ во 2008 година

XVIII седница на Управен одбор
04.04.2008 година
                - Предлог-Меморандум за соработка меѓу Стопанската комора на Македонија и другите бизнис асоцијации;
                - Одлука за основните насоки за обука, развој и стручно оспособување на вработените во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија
                - Одлука за утврдување критериуми за образование, дошколување, оспособување и усоврсување на работниците во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија

XIX седница на Управен одбор
18.06.2008 година

                 - Осврт врз реализацијата на приватизацијата, односно закупот на градежно земјиште во државна сопственост;

                  - Правилник за содржината, формата и процедурата за потпишување на договорот за практична обука на учениците. 

XX седница на Управен одбор
01.10.2008 година

  - Предлог-мерки за унапредување на деловниот амбиент во Република Македонија.


XXI седница на Управен одбор
02.11.2008 година

  - Предлог за донесување на закон за придонеси од задолжително социјално осигурување со Предлог-закон.

XXII седница на Управен одбор

02.12.2008 година

- Информација од реалниот сектор врз основ на спроведената анкета на фирмите по одделни здруженија во рамките на Стопанската комора на Македонија.

XXIII седница на Управен одбор

19.02.2009 година

- Одлука за формирање Клуб на фирми при Стопанската комора на Македонија за соработка со Франција и франкофонските земји

- Одлука за изменување и дополнување на Правилата за трошоците пред Постојаниот избран суд (Арбитража) при Стопанската комора на Македонија

- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на Листата на арбитри на Постојаниот избран суд (Арбитража) при Стопанската комора на Македонија

XXIV седница на Управен одбор

01.04.2009 година

- Македонската економија во услови на глобалната криза

- Пречистен Тарифник за висината на надоместокот за услугите кои ги дава Дирекцијата за деловни и општи услуги во Стручната служба на Стопанската комора на Македонија

XXV седница на Управен одбор

06.05.2009 година

- Трет пакет на антикризни мерки на Владата на РМ кои имаат за цел ублажување на последиците од светската економска криза врз македонската економија

- Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата и работењето на Стручната служба на Стопанската комора на Македонија

XXVI седница на Управен одбор

08.06.2009 година

- Информација за потребата од трајно регулирање на побарувањата и обврските кои настануваат во односите меѓу компаниите и државата по сите основи

- Иницијатива за измена на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2002)

- Претставување на меѓународните активности на Стопанската комора на Македонја со преглед на активности

XXVII седница на Управен одбор

18.09.2009 година

- Информација за кредитната линија за поддршка на стопанството од Европска инвестициона банка (ЕИБ) преку Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)

- Анализа на досегашната примена на законите кои го регулираат коморското организирање во Република Македонија

- Правилник за начинот на вршење видео надзор во Стопанската комора на Македонија

XXVIII седница на Управен одбор

04.11.2009 година

XXIX седница на Управен одбор

02.12.2009 година

People Friends Web Applications Community Network Social Media Facebook Twitter Youtube Networking Chamber Macedonia Business google gmail adsense google maps google translate maps grid.mk puls24.mk time.mk press24.mk sitel.mk kurir.mk zase.mk sitel vesti time.mk tuime mk тиме мк вконтакте taobao.com blogspot.com google.co.in ebay msn live national free business emai catalog каталог производи proizvodi products direkc vraboteni вработени PONUDA POBARUVACKA ПОНУДА ПОБАРУВАЧКА АРБИТРАЖА совет странски инвеститори саем конференција, fairs demand offer one stop shop helpКонтакт адреса :
Стопанската комора на Македонија
ул. Димитрие Чуповски, 13
1000 Скопје
Контакт: Татјана Штерјова
Тел: ++ 389 2 3244065 Факс:++ 389 2 3244088
Контакт Центар : (02) 15015
E-адреса: tatjana@mchamber.mk

 

Премиум покровители

Покровители

Силвер покровители

Партнери

Државни институции

Меѓународни институции

© 2008 Стопанска комора на Македонија, задржани сите права