НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 250 ОД 5 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНАВрз основа на член 39 став (15) од Законот за јавните набавки (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/19), министерот за финансии, донесе
- Правилник за видовите на град+ежни активности кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи (*)
 Со овој правилник се пропишуваат видовите на градежни активности кои се предмет на договорите за јавна набавка на работи.
 Видовите на градежни активности кои се предмет на договорите за јавна набавка на работи се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Контакт лице: Љупка И.Самарџиска
Телефон: ++ 389 2 3244018, M. 070 389 636
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ljupka@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Стопанска комора на Македонија, ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје